Duże zmiany w samorządach

Spore zmiany czekają w najbliższym czasie samorządy. Ma to związek z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa wprowadza wiele nowych rozwiązań w funkcjonowaniu samorządów wszystkich szczebli. W głównej mierze nowe przepisy mają na celu zwiększenie jawności działania lokalnych władz.

Najbardziej zauważalną zmianą z pewnością jest wydłużenie kadencji władz samorządowych z obecnych czterech, do pięciu lat. Ale inne regulacje wydają się równie ciekawe. Ustawa wymusza wprowadzenie na sesjach rady gminy głosowań za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań poszczególnych radnych. Imienne wykazy głosowań obligatoryjne będą musiały być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). W BIP publikowane mają być również transmisje z posiedzeń rady gminy. Ten sam wymóg będzie dotyczył także treści pisemnych interpelacji i zapytań radnych kierowanych do wójta oraz udzielonych odpowiedzi.

Z mocy prawa będzie musiała zostać powołana komisja skarg, wniosków i petycji, która będzie zajmowała się rozpatrywaniem skarg na działalność wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji obywateli.

Wójt (odpowiednio burmistrz oraz prezydent miasta) do 31 maja każdego roku będzie musiał przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni. Co jest dużą innowacją, w debacie nad raportem, oprócz radnych, będą mogli wziąć udział także mieszkańcy.

Kolejną nowością, niezwykle istotną z punktu widzenia mieszkańców, jest wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku naszej gminy z taką inicjatywą będzie mogła wystąpić grupa licząca minimum 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego (czyli rady gminy).

Pełny tekst ustawy zawierający wszystkie wprowadzone zmiany dostępny jest tutaj.