Duże zmiany w samorządach

Spore zmiany czekają w najbliższym czasie samorządy. Ma to związek z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa wprowadza wiele nowych rozwiązań w funkcjonowaniu samorządów wszystkich szczebli. W głównej mierze nowe przepisy mają na celu zwiększenie jawności działania lokalnych władz.

Najbardziej zauważalną zmianą z pewnością jest wydłużenie kadencji władz samorządowych z obecnych czterech, do pięciu lat. Ale inne regulacje wydają się równie ciekawe. Ustawa wymusza wprowadzenie na sesjach rady gminy głosowań za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań poszczególnych radnych. Imienne wykazy głosowań obligatoryjne będą musiały być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). W BIP publikowane mają być również transmisje z posiedzeń rady gminy. Ten sam wymóg będzie dotyczył także treści pisemnych interpelacji i zapytań radnych kierowanych do wójta oraz udzielonych odpowiedzi.

Z mocy prawa będzie musiała zostać powołana komisja skarg, wniosków i petycji, która będzie zajmowała się rozpatrywaniem skarg na działalność wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji obywateli.

Wójt (odpowiednio burmistrz oraz prezydent miasta) do 31 maja każdego roku będzie musiał przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni. Co jest dużą innowacją, w debacie nad raportem, oprócz radnych, będą mogli wziąć udział także mieszkańcy.

Kolejną nowością, niezwykle istotną z punktu widzenia mieszkańców, jest wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku naszej gminy z taką inicjatywą będzie mogła wystąpić grupa licząca minimum 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego (czyli rady gminy).

Pełny tekst ustawy zawierający wszystkie wprowadzone zmiany dostępny jest tutaj.

Dodaj komentarz